حق پشیمانی در قراردادها

حق پشیمانی در قراردادها

به عنوان مثال در بسیاری از قراردادها خصوصاٌ بیع، برای کسی که پشیمان شده مبلغی تعیین می شود که باید به طرف مقابل بپردازد . سوالی که خیلی ها مطرح می کنند این است که آیا در قراردادی که برای انصراف از انجام معامله وجه التزام تعیین شده پرداخت آن به طرف موجب بی اعتباری عقد بیع نیز می شود یا خیر؟

اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 8874/7 –  مورخ 7/10/1381 چنین اشعار می دارد :

قراردادن وجه التزام برای عدم انجام تعهد در قرارداد همیشه به منزله بدل از انجام تعهد اصلی نیست بلکه باید به مجموعه قراراداد طرفین و عباراتی که به کار برده اند توجه نمود تا قصد واقعی طرفین احراز شود به عبارت دیگر، در صورتی که از مندرجات قرارداد استنباط شود که طرفین حق انصراف از انجام معامله را قبل از تنظیم سند رسمی، در ازاء پرداخت مبلغی به عنوان وجه التزام را برای خود محفوظ داشته اند ، طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام راخواهد داشت . اما اگر مندرجات به نحو دیگری باشد مانند این که((در صورت تخلف هر کدام از طرفین قرارداد ، طرف دیگر علاوه بر خسارت وارده می تواند الزام مستنکف را مبنی بر حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله را از مقامات فضائی خواستارشود ))

طرف مقابل حق خواهد داشت که در صورت اثبات تخلف از متخلف هم وجه التزام مطالبه کند و هم الزام اورا به انجام معامله در خواست نماید .

 

رتبه: 4.8 از 966 رأی