حدود اختیار وکیل شرکت

 آیا هئیت مدیره یک شرکت تجاری برای دفاع از دعوی وکیلی انتخاب نمودند ولی بعدا شرکت مذکور ملی (دولتی) اعلام می گردد . اکنون آیا وکالت وکیل مرقوم منتفی است یا نه ؟

ملی یا دولتی شدن شرکت تجاری خصوصی، تغییری در ماهیت و شخصیت آن نمی دهد و با بقا شرکت کلیه قراردادهای آن از جمله قرارداد وکالت با وکیل به قوت وقدرت خود باقی است ، مگر آنکه وکیل از وکلات استعفا وی از طرف شرکت موکل عزل شده باشد لذا تنفیذ و تنظیم وکالت مجدد هم ضرورتی ندارد

نظریه مشورتی شماره 183/7- 28/1/61 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رتبه: 4.8 از 966 رأی