جرائم مواد مخدر و صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب در رسیدگی به آن

جرائم مواد مخدر و صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب در رسیدگی به آن

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم مواد مخدر

چنانچه شخصی متهم به جرائم مواد مخدر همچون سرقت و اعتیاد به مواد مخدر و ولگردی باشد، کدام یک از مراجع قضائی (دادسراها و دادگاه های انقلاب و یا دادسراها و دادگاه های عمومی) با عنایت به مفاد ماده 202 قانون اصلاح موادری از قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت رسیدگی به اتهام فوق را دارند..؟

مقررات ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که جرائم مختلف در صلاحیت دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب باشد . در این صورت دادگاهی گه به جرم مهم تر رسیدگی می کند صلاحیت رسیدگی به جرائم را خواهد داشت. ولی در جایی که بعضی از جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب و بعض آن در صلاحیت دادگاه عمومی باشد، هر یک از آن مراجع به جرائم مربوط به خود رسیدگی می نماید.

 

ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جرائم مواد مخدر:

هر گاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد در دادگاهی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد.

تبصره: به اتهامات متعدد متهم باید تواما و یکجا رسیدگی شود، لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد، حسب تقاضای دادستان، دادگاه رسیدگی کننده می تواند به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر نماید.

نقل از : وکلای جرائم مواد مخدر در این موسسه |  وکیل مواد مخدر | وکیل سرقت  | وکلای دعاوی کیفری تهران

رتبه: 4.8 از 966 رأی