توقیف اموال مشاع

وفق ماده 137و 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و مزایده اموال منقول مشاع بلا اشکال است و به منظور حفظ حقوق خریدار و شریک مال اجرا مکلف است موضوع مشاع بودن مال مورد مزایده ومیزان سهم محکوم علیه را که به فروش خواهد رسید بعنوان مشخصات مال در آگهی فروش تصریح نماید . ( نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قُضائیه شماره (59/7 مورخ 7/1/1362)

 

رتبه: 4.8 از 966 رأی