تقسیم اموال منقول با چه مرجعی است؟

مرجع معتبر تقسیم اموال منقول و غیرمنقول

ابتدا باید بدانیم که اموال در علم حقوق به دو دسته کلی تقسیم می­شوند: اموال منقول و اموال غیرمنقول

اموال منقول :

منقول از نظر لغوی؛ به معنای قابل حمل، دارایی منقول، انتقال­یافته، برداشته­شده، به کار رفته است. در قانون مدنی اموال منقول به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته شده است؛ مانند اثاثیه منزل، ماشین، کشتی، بخاری، کولر و غیره.

اموال غیرمنقول :

در لغت به معنای غیرقابل حمل است و این معنا با مباحث حقوقی مناسبت دارد. لذا قانون­گذار: «اموالی را که نتوان از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه اسقترار آن­ها ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» غیرمنقول شمرده است

چنانچه اموال غیر منقول درخواست تقسیم از ناحیه خواهان یا خواهان ها به نحوی باشد که برای هریک از ورثه از املاک حصه ای به نسبت سهم الارث معین شود، قابلیت افراز داشته باشد وفق ماده 1 قانون افراش و فروش املاک مشاع مصوب 1357 با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک در حوزه آن واقع است و اگر تقسیم اموال غیر منقول بطور کلی بوده و تقسیم آن مستلزم افراز نباشد با دادگاه است .

(نظریه مشورتی شماره 7/6966مورخ 1378/9/9/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه )

رتبه: 4.8 از 966 رأی