تفکیک قوا چگونه شناخته شد؟

منتسکیوکتاب روح القوانین را ظرف مدت بیست سال تدوین نمود  کتاب روحا لقوانین را می توان کلبد شناسی انواع حکومت دانست این کتاب به تمامی زبان های اروپایی انتشار یافته است این پدر حقوق و فلسفه سیاسی دنیا اولین بار نظریه تفکیک قوا را ترویج داد که هم اکنون اکثر کشور های دنیا به تفکیک قوا پای بند می باشند ومیگویند که این متفکر بیست سال عمر خود را برای تالیف کتاب روح القوانین متمرکزبوده است متسکیو در سا ل 1689 متولد و در سال 1755 در انگلستان فوت کرد و در سال1748 کتاب روح القوانین را به پایان رسانددر مقدمه این کتابمنتسکیو می گوید ( من بار ها شروع به نوشتن این کتاب کردم و بار ها آن را ترک کردم و هزاران بار اوراقی که نوشته بودم را از دست دادم و من مقصود خاصی داشتم ونه اصولی را می شناختم و حتی نه قواعدی کلی و نه استثانی را می شناختم و به جهت عدم شناخت و تشخیص هزاران بار نوشته هایم را از دست دادم ولی چون اصول را یافته بودمبه عبارت بهتر اصول را خود کشف نموده بودم ،آنچه را می جستم خود به خود به سراغ من آمد و ظرف بیست سال تمام کتاب روح القوانین را که شروع کرده بودم، تمام کردم

رتبه: 4.8 از 966 رأی