تحلیل حقوقی عطف به ما سبق نشدن قوانین جزائی

تحلیل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی…

به جهت اینکه در قانون مجازات اسلامی ایران (چه در قانون سابق و چه در قانون جدید سال 92 )  نحوه مجازات از فقه امامیه (شعیه) اقتباس شده است لذا از لحاظ فقهی در مبحث قاعد عقلی فقه امامیه،  قاعده ای است به عنوان (قبح عقاب بلابیان ) این عبارات یعنی قبیح است که: (قبل از اینکه برای فعلی، کیفری در نظر گرفته باشند وی را مجازات نمایند.و عبارت دیگر چنانچه کسی به جهت انجام فعلی یا ترک فعلی که قبل از تصویب و اجرای قانون جدید در مورد آن رفتار مورد تعقیب قرار گیرد و محاکمه و مجازات شود ،در این صورت هیچ عقل سلیمی چنین اعمال مجازاتی را منطقی و عقلانی نمی داند.

(بنابراین) چنانچه کسی به علت انجام یا ترک کاری که قبلاً برای آن مجازاتی در نظر گرفته نشده است و اکنون مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده باشد، آن کس را مجازات کنند ازلحاظ نظر شرعی و قانونی غیر مجاز است.

و عبارت قاعده عقلی در شرع قبح عقاب بلابیان عنوان شده که این قاعده  از نظر حقوق ایران به قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی عنوان شده است.

رتبه: 4.8 از 966 رأی