برخی امتیازهایی که شهرداری تهران برای مالکین در نظر گرفته است

1-آیا می دانید شهرداری تهران به منظور تجمیع املاک همجوار به مردم تهران ارفاق می نماید.

مطابق مصوب 124 در تاریخ 29/10/1383 شورای اسلامی شهر تهران چنین اتخاذ تصمیم شده است شهرداری تهران به منظور ادغام شدن و یا به عبارت بهتر تجمیع شدن املاکی که همجوار یکدیگر می باشند نسبت به اخذ عوارض در شهر تهران (برای شهروندان امتیازاتی در نظر گرفته است.)

1-به عنوان مثال. چنانچ حداقل پلاک های (املاک) تجمیع شده که از این مصوبه استفاده می نماید 120 متر مربع باشد.(مستند تبصره 3-ماده واحده)

2-و نیز مثال دیگر چنانچه حاصل تجمیع پلاک های تجمیعی بیش از 200 متر مربع باشد همچنان مشمول تسهیلات پلاک های زیر دویست متر مربع خواهد بود(یعنی از لحاظ پیشروی و نورگیر)  ( مستند تبصره 3 این ماده واحده )

3-و مثال دیگر چنانچه تجمیع پلاکها منجر به حذف گذرهای اختصاصی این املاک گردد شهرداری در قبال عرصه گذر حذف شده وجهی دریافت ننموده و نسبت به واگذاری آن به مالکین به صورت رایگان خواهد نمود. ( مستند تبصره 4 این ماده واحده )

و یا استفاده از ای مصوبه صرفاً به تجمیع فیزیکی پلاک ها بوده و شهرداری موظف نسبت به صدور پروانه برای این املاک اقدام نماید مالکین مهلت خواهند داشت تا در خصوص تجمیع ثبتی پلاک ها تا مرحله پایان کار اقدام نمایند. ( مستند تبصره 5 این ماده واحده )

رتبه: 4.8 از 966 رأی