شرکتهای تجاری

بطورکلی شرکتهای تجاری به دو دسته تقسیم می شود 1- شرکتهای سرمایه  2- شرکتهای اشخاص

ولی قانون  تجارت ایران شرکتها را به سه دسته عمده تقسیم کرده است :

1-شرکتهای اشخاص یعنی شرکتهایی که در آنها مسئولیت کلیه شرکا در مقابل طلبکاران شرکت نامحدود است  مانند شرکتهای نسبی و تضامنی .

2-شرکتهای سرمایه یعنی شرکتهایی که در آنها مسئولیت کلیه شرکاء محدود به سرمایه ای است که به شرکت آورده اند مانند شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود

3- نوع دیگر شرکتهایی که بعضی شرکا نامحدود و مسئولیت برخی محدود است به آورده آنها به شرکت مانند شرکتهای مختلط یعنی اینها شرکتهایی هستند که هم شریک ضامن دارند که مسئولیت شرکای ضامن مانند شرکا در شرکتهای تضامنی است ولی شرکای غیر ضامن مسئولیتشان محدود به آورده آنها به شرکت است .

فرق عمده شرکتهای سهامی با شرکتهای با مسئولیت محدود

این است که 1- در شرکتهای سهامی شرکا هر گاه بخواهند می توانند سهام خود را انتقال دهند اما در شرکتهای با مسئولیت محدود شرکا ء بدون رضایت سایر شر کاء نمی توانند  سهم الشرکه خود را انتقال دهند 2- همچنین نقل وانتقال سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود با تشریفات رسمی ( در دفاتر اسناد رسمی) صورت می گیرد .

3- فرق دیگر، آن است که در شرکتهای سهامی الزامی به پرداخت کل آورده نقدی نیست اما در سایر شرکتها از جمله شرکتهای با مسئولیت محدود شرکاء ملزم به پرداخت کل آورده  نقدی خود می باشند یعنی  اینگونه از شرکتها تشکیل نمی شود مگر آنکه کل  سرمایه نقدی شرکت پرداخت شود.

رتبه: 4.8 از 966 رأی