الزام به تنظیم سند رسمی اجاره برای دارندگان حق کسب و پیشه و سرقفلی

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره برای دارندگان حق کسب و پیشه و سرقفلی

الزام به تنظیم سند رسمی اجاره برای دارندگان حق کسب و پیشه و سرقفلی

برابر ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، هرگاه بین موجر و کسی که ملک را بعنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه ای تنظیم نشده باشد (منظور اجاره شفاهی) و یا اجاره نامه ای تنظیم شده باشد و مدت آن منقضی شده باشد و طرفین راجب به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هریک می توانند برای تعیین اجاره بها در مواردیکه اجاره نامه ای در بین نباشد و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کنند، دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می کند ولی این امر مانع از صدور حکم اجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تاخیر تادیه آن نخواهد شد.

نکاتی در بابت الزام به تنظیم سند رسمی اجاره برای دارندگان حق کسب و پیشه و سرقفلی

  1. اجاره نامه های مشمول این قانون می تواند شفاهی باشد، الزامی به وجود قرارداد کتبی قیمابین موجر و مستاجر وجود ندارد بعبارتی هر نوع تصرفی که دلالت بر وجود رابطه استیجاری نماید، نیز دارای اعتبار قانونی است.
  2. مستاجر می بایست دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را بطرفیت مالک رسمی ملک و مستاجر کل ملک در دادگاه محل وقوع ملک تقدیم نماید چرا که برابر رویه شماره 565 هیات عمومی دیوان عالی کشور طرف دعوی قراردادن مستاجر کل، برای احراز رابطه استیجاری ضرورت دارد و همچنین طرف دعوی قرار دادن مستاجرین قبلی که از آنها خریداری شده ضرورت دارد
  3. تصرفات مستاجر ولو به مدت کوتاه 6 ماهه یا یکساله باشد نیز مشمول این ماده قانونی است.
  4. با توجه به تبصره مندرج در ذیل ماده 7 قانون مرقوم اگر همزمان بین موجر و مستاجر دادخواست متقابل داده شود یعنی اینکه موجر دادخواست تخلیه بدهد و مستاجر دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، دادگاه بدوا به دادخواست تخلیه موجر رسیدگی می نماید و سپس به دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مستاجر رسیدگی می شود.
  5. دادگاه اجاره نامه جدید را (در صورتیکه اجاره نامه ای در سابق تنظیم شده باشد، برابر همان اجاره نامه جدید تنظیم می شود) و اگر اجاره نامه ای وجود نداشته باشد برابر شرایط مرسوم و متعارف در قراردادهای اجاره های دیگر آنرا تنظیم می نماید.
  6. دادخواست الزام به تنظیم سند مختص مستاجر نیست و موجر نیز می تواند چنین دادخواستی را تنظیم نماید.

مراحل اجرای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

  • برای انجام و اجرای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ، در صورتیکه مستاجر فاقد قرارداد اجاره مکتوب باشد، بدوا می بایست اظهارنامه ای برای مالک و یا مستاجر سابق ارسال نماید.
  • مستاجر می تواند علاوه بر ارسال اظهارنامه در جهت اثبات ادعای خود مبنی بر وجود رابطه استیجاری بین او و موجر، به معاینه و تحقیق محلی نیز استناد کند.

ضمانت اجرای عدم اجرای حکم مبنی بر تنظیم سند رسمی

هریک از موجر و مستاجر بعد از صدور حکم دادگاه مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره … موظف به اجرای حکم محکمه می باشند و در صورت عدم اجرا به شرح ذیل عمل می شود:

  • اگر مالک در محضر جهت تنظیم سند حاضر نگردد

نماینده دادگاه جهت تنظیم سند به نفع مستاجر، سند اجاره نامه را امضا خواهد کرد

  • اگر مستاجر در محضر جهت تنظیم سند حاضر نگردد

در این خصوص قانونگذار فقط یک ضمانت اجرا پیش بینی کرده و آن هم تخلیه ید مستاجر می باشد.

 

تهیه کنندگان : وکلای مجرب سرقفلی تهران و جمعی از قضات سابق دادگستری با بیش از 20 سال تجربه در بررسی، رسیدگی و دفاع از پرونده های دعاوی سرقفلی در استان تهران | وکیل متخصص سرقفلی تهران | وکیل ملکی خوب در تهران

رتبه: 4.8 از 966 رأی