اعتبار نظریه پزشکی قانونی

رجوع دادگاه به پزشکی قانونی از باب رجوع به خبره و قاعده عقلی و عقلانی رجوع جاهل به عالم است ولی بطور کلی نظریه های کارشناسی برای دادگاه طریقیت دارد و موضوعیت ندارد یعنی ( به عنوان مثال در مورد گواهی های پزشکی قانونی راجع به اثبات جنون و امثال آن ) لازم به ذکر است درمورد جنون یا عدم جنون شخصی، دادگاه ها پس از تامل به نظریه پزشکی قانونی اگر احراز نمایند که این نظریه بر خلاف اوضاع واحوال شخص مورد نظر است، وقعی به نظریه   مزبور نمی نهند و آن را بی اعتبار می انگارند و این بحث منطبق با مواد 57 و 58 قانون امور حسبی است و با مواد 1223 قانونی مدنی هم مطابقت دارد .

رتبه: 4.8 از 966 رأی