اثار حقوقی مرگ مغزی

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 1004/7مورخ 23/2/1387

ایا کسی که دچار مرگ مغزی شده است زنده تلقی می شود یا مرده و دراین صورت آیا آثار و احکام حقوقی و قانون مرگ بر او بار می شود یا خیر ؟

براساس ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده مصوب 17/1/1379 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 25/2/1381 و اصلاحیه مورخ 10/7/1381 مرگ مغزی موت محسوب می شود و پس از تشخیص و احراز قطعی مرگ مغزی به شرح آیین نامه موصوف، کسی که دچار مرگ مغزی شده میت تلقی میشود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است .

رتبه: 4.8 از 966 رأی