حکم به بطلان معامله با سه شرط وجود دین، صوری بودن و قصد فرار از پرداخت دین

حکم به بطلان معامله با سه شرط وجود دین، صوری بودن و قصد فرار از پرداخت دین

ابطال معامله به قصد فرار از پرداخت دین

پرسش: دادخواستی به خواسته ابطال بیع نامه به استناد صوری بودن معامله به قصد فرار از پرداخت دین مطرح شده و گفته شده است که فروشنده در مورد انتقال خانه مسکونی و کامیون تریلر خود به همسر برادرزاده اش قصد فرار از پرداخت دین را داشته و اینجانب که به موجب مندرجات دو فقره چک مبلغی از ایشان طلبکار بوده و در نظر داشتم که از طریق خانه مسکونی یا کامیون تریلر ایشان استیفای طلب کنم به لحاظ انتقال رسمی اموال مذکور موفق به اخذ طلب نشده ام.

لذا درخواست صدور حکم بر بطلان معامله مذکور را دارم، آیا معامله رسمی خانه و کامیون قابل ابطال است یا خیر؟

با احراز سه مطلب الف) وجود دین ب) صوری بودن معامله ج) قصد فرار از پرداخت دین دادگاه می تواند با استناد ماده 218 اصلاحی قانون مدنی حکم بر بطلان معامله صادر نماید. بنابراین دادگاه باید صوری بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضرورتا دعوای ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد، چنانچه ثابت شود که معامله واقعی و با در نظر گرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده 218 قانونی مدنی خارج خواهد بود. (ابطال معامله به قصد فرار از پرداخت دین)

نظریه شماره 7/2437 مورخ 1377/5/31 نظریه اداره کلی حقوقی قوه قضاییه در خصوص ابطال معامله به قصد فرار از پرداخت دین

گردآوری شده توسط وکلای موسسه حقوقی شفائی، جمعی از وکلای برتر تهران با دارا بودن 19 سال تجربه در رسیدگی و دفاع از پرونده های دعاوی ملکی و حقوقی در استان تهران | وکیل متخصص در امور قراردادها | وکیل ملکی خوب در تهران | وکیل دعاوی سرقفلی

رتبه: 4.8 از 966 رأی