بیع

اقسام عقد بیع : صرف نظر از اینکه در فقه و قوانین تعاریف بیع بسیار است اما به زبان ساده این نوع عقد درعرف معمول خرید وفروش نامیده می شود و اقسام زیادی دارد …

الف – بیع های معروف و معمول :

1- بیع نقد : یعنی ثمن و مثمن موجودباشدو ثمن نقد پرداخت شود

2-  بیع نسیه : یعنی مثمن نقد و لی ثمن مدت دار باشد البته باید مدت معلوم  باشد وگرنه بیع باطل است .

3- بیع مرابحه: یعنی فروشنده به خریدار بگوید این قالی را صد هزار تومان خریدم و به تو صدو بیست هزارتومان می فروشم

4- بیع تولیه : بیهی است که فروشنده به همان قیمتی که خریده به خریدار بفروشد

5- بیع مواضعه : بیعی است که فروشنده به کمتر از ان مبلغی که خریده است به دیگری بفروشد

6-بیع مساومه : یعنی فروشنده مبلغ واقعی را که خریده است به خریدار اعلام ننماید

7- بیع سلف یا سلم:  یعنی پیش خرید یا پیش فروش

8- بیع صرف: خرید وفروش طلا به طلا یا طلا به نقره و یا نقره به نقره البته این نوع بیع قبض شرط صحت آن است

9- بیع ربوی:  یعنی خرید وفروش جنس به جنس مانند خرید وفروش گندم با گندم مثلاٌ بایع ده کیلوگندم به طرف مقابل که خریدار است بدهد و در مقابل بهمدتی بعد که تعیین شده خریدار 14 کیلو گندم باید به فروشنده بدهد که این نوع بیع در فقه و حقوق ما حرام است .

ب- بیع های غیر معروف :

1- بیع کلی به کلی

2 بیع جزئی به  جزئی

3- بیع کلی به جزئی

4- بیع جزئی به کلی

5- بیع کالی به کالی ( یعنی بیع دین به دین ) به عبارت دیگر ثمن و مثمن هر دو نسیه باشد که در فقه این بیع حرام است .

رتبه: 4.8 از 966 رأی